شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

گلند کابل

نام : گلند کابل

کاربرد : به منظور اتصال مستقیم کابل به باکس و تابلو یا دستگاه از گلند کابل استفاده میگردد

انواع: با توجه به نوع کابل و محل استفاده ، گلندها دارای انواع مختلفی میباشد

      -  گلند پلاستیکی کابل که به منظور اتصال کابلPVC به کار میرود که با توجه به ارزانی و استفاده ساده دارای مزیت میباش

      -  گلند فلزی کابل که برای اتصال کابل PVC در محیطهای صنعتی به کار میرود

          -    گلند فلزی کابل )SWA ارموردار) برای کابلهایی با همین مشخصات در محیطهای صنعتی

متریال :گلند های فلزی با متریال برنج تولید میگردد

پوشش : کروم نیکل

 • 03 04 01 01

 • 03 04 02 01
 • 03 04 02 02
 • 03 04 02 03