شرکت اتصال صنعت کاوان

  • banner 01

  • banner 02

  • banner 03

  • banner 04

  • banner 05

  • banner 06

  • banner 07

  • banner 08

  • banner 09

کوپلینگ

نام : کوپلینگ کاندوئیت

کاربرد :به منظور اتصال دو کاندوئیت به هم از کوپلینگ استفاده میشود

متریال : ورق آهن ST37 و آلومینیوم

پوشش :متناسب با پوشش کاندوئیت ، پوشش کوپلینگها رنگ ، گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم است

سایز : 2/1 تا 6 اینچ - 20تا 150 میلیمتر PG11 تا PG48

  • 03 02 02 01